The Only Farsi Journal of Real Estate and Construction in Canada
تنها مجله تخصصی مسکن و صنعت ساختمان به زبان فارسی در کانادا

هر یک از ما به طریقی در برهه ای از زندگی با امور مربوط به مسکن و ساختمان سروکار داریم. آیا اصول اولیه، اطلاعات اساسی، اصطلاحات و افراد کلیدی این صنعت را می شناسیم؟ در بررسی های انجام شده و مصاحبه هایی که با ایرانیان مقیم تورنتوی بزرگ صورت گرفت، لزوم ایجاد پایگاهی که آگاهی های اساسی در زمینه خرید و فروش مسکن، ساخت و بازسازی را در اختیار جامعه ایرانی مقیم تورنتو قرار دهد بارز گردید. به همین منظور برآن شدیم تا با گردآوری گروهی از متخصصین و تحلیلگران این حوزه، به این نیاز ضروری پاسخی درخور دهیم. مخاطبین اولیه هوشمند، جامعه فارسی زبانان اونتاریو که بالغ بر صد هزار نفر می باشند، خواهد بود.

رسالت این گروه ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعۀ فارسی زبانان در زمینه بازار مسکن و صنعت ساختمان در کانادا می باشد، تا در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه به آنان یاری رساند. در این راستا، برای اولین بار، اطلاعات و منابع مورد نیاز مخاطبین در قالب مجله ای تخصصی به عموم عرضه خواهد شد تا به عنوان مرجعی در این زمینه جای خود را در کتابخانه های آنان بیابد.

امید است با نظرات، پیشنهادات و ارائه مقالات خود ما را در این مهم همراهی نمایید.


جامعیت مطالب مورد بحث

در نظر داریم طی هر شماره، چهار ستون زیر بنایی این صنعت و تازه های آن را مورد بررسی قرار دهیم:

. خرید، فروش، و اجارۀ مسکن
. وام مسکن و نرخ بهرۀ بانکی
. ساخت، نگهداری، و بازسازی مسکن
. انواع بیمه های مرتبط


facebook